FVIL биологийн лаборатори

Цэвэр өрөө AC

Цэвэр өрөөний коридор

Цэвэр өрөөний цонх, цонх

Цэвэр өрөөний суурилуулалт

Цэвэр өрөөний цонх

Процесс дамжуулах хоолой