Канюань биологийн цэвэр өрөө

AC Mahine өрөө

Агаарын сувгийн систем

Цэвэр өрөөний коридор

Цэвэр өрөөний ажлын өрөө

Процессийн үйлдвэр

Процесс дамжуулах хоолой