Runhui биологийн цэвэр өрөө

AHU өрөө

Биологийн лаборатори

Цэвэр коридор

Цэвэр өрөөний нэвтрэх цонх

Цэвэр өрөөний хоолой

Цэвэр өрөөний процесс дамжуулах хоолой